main_banner

IGet ଛେଳି |

 • IGet ଛେଳି 5000puffs ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଭେପ୍ ହୋଲସେଲ |

  IGet ଛେଳି 5000puffs ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଭେପ୍ ହୋଲସେଲ |

  ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

  ଆକାର : 23 * 23 * 122 ମିମି |
  ସାମଗ୍ରୀ: ALU + PCTG |
  ନିକୋଟିନ୍ : 5% ନିକୋଟିନ୍ |
  ବ୍ୟାଟେରୀ : 1800 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ |
  କ୍ଷମତା : 13ml ଇ-ତରଳ |
  ଓଜନ : 66.7g ନେଟୱେଟ୍ |
  ପ୍ରତିରୋଧ : କୋଇଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ 1.0

  ଯଦି ତୁମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଆଶା କର ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ଛାଡି ପାରିବ, ଯେପରିକି ଇ-ମେଲ୍, ୱେଚ୍, ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ | (ମିସ୍ ଜାଡେ |