main_banner

ଆଇଜେଟ୍ କିଙ୍ଗ |

 • IGet King 2600puffs 8.5ml ଇ-ତରଳ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଭେପ୍ |

  IGet King 2600puffs 8.5ml ଇ-ତରଳ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଭେପ୍ |

  ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

  1. ଆକାର : 20.5 * 20.5 * 14.5 ମିମି |
  2. କ୍ଷମତା : 8.5 ମିଲି ଇ-ତରଳ |
  3. ବ୍ୟାଟେରୀ : 1400 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ |
  4. ନିକୋଟିନ୍ : 3% ନିକୋଟିନ୍ |
  5. ପଫ୍ : 2600 ପଫ୍ |
  6. ଓଜନ : 42g ନିଟ୍ ଓଜନ |
  7. ସାମଗ୍ରୀ: ALU + PCTG |
  8. କୋଇଲ୍ ପ୍ରତିରୋଧ : 1.2OHM |

  ଯଦି ତୁମେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଆଶାକରେ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ଛାଡି ପାରିବ, ଯେପରିକି ଇ-ମେଲ୍, ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍, ୱେକ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାହା ଦ୍ we ାରା ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବା |(ମିସ୍ ଜାଡେ |)