main_banner

ଫ୍ୟୁମ୍ ଅତିରିକ୍ତ |

  • ଫ୍ୟୁମ୍ ଅତିରିକ୍ତ 1500 ପଫ୍ 5% ନିକୋଟିନ୍ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଭେପ୍ ପେନ୍ |

    ଫ୍ୟୁମ୍ ଅତିରିକ୍ତ 1500 ପଫ୍ 5% ନିକୋଟିନ୍ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଭେପ୍ ପେନ୍ |

    ଫ୍ୟୁମ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ 1500 ପଫ୍ ଲୁଣ ନିକୋଟିନ୍ ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଭେପ୍ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍ୱାଦରୁ ବାଛିବାକୁ ଆସେ |ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଏକ ନୂତନ ଭାପ୍ କୁ ସୁଇଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନୂତନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ଯାହା କ any ଣସି ଭରିବା କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ |ଆପଣ ପାରମ୍ପାରିକ ସିଗାରେଟ୍ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଉପଭୋକ୍ତା ସର୍ବାଧିକ ପଫ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶ lifestyle ଳୀକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭେପ୍ |ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବାଷ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଟେ |ବେଳେବେଳେ ମୂଳ ହେଉଛି ଆପଣ ଦ every ନନ୍ଦିନ ପଫିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

    ଯଦି ତୁମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଆଶା କର ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ଛାଡି ପାରିବ, ଯେପରିକି ଇ-ମାଇ, ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍, ୱେଚ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାହା ଦ୍ I ାରା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ |(ମିସ୍ ଜାଡେ |)