main_banner

Vome BT 2500puffs |

 • Vome BT 2500puffs Disposable Vape 1100 mAh ନିକୋଟିନ୍ ଲୁଣ |

  Vome BT 2500puffs Disposable Vape 1100 mAh ନିକୋଟିନ୍ ଲୁଣ |

  ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ :

  କ୍ଷମତା: 8ml
  ବ୍ୟାଟେରୀ: 1100 mAh
  ପ୍ରତିରୋଧ: 1.6Ω
  5% / 2% ନିକୋଟିନ୍ ଲୁଣ |

  ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ଆଶା କର ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ଛାଡି ପାରିବ, ଯେପରିକି ଇ-ମେଲ୍, ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍, ୱେଚ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାହା ଦ୍ I ାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ |(ମିସ୍ ଜାଡେ)