main_banner

WOTOFO Skuare 6000puffs |

 • WOTOFO Skuqre 6000puff ବକ୍ସ ପ୍ରକାର ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଗାରେଟ୍ |

  WOTOFO Skuqre 6000puff ବକ୍ସ ପ୍ରକାର ଡିସପୋଜେବଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସିଗାରେଟ୍ |

  Theୱୋଟୋଫୋ ସ୍କୁଆର୍ 6000 ଭେପ୍ ପୋଡ୍ |ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ 15ml ଇ-ରସ କ୍ଷମତା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରେ |ଉପରୋକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦରୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଇ-ରସ ପୁରଣ କରିବା ଏବଂ ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚିନ୍ତା ନକରି ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ଭ୍ୟାପିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ |

  ତୁମର ଡିଭାଇସ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରିଫିଲ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯାଅ |

  ୱୋଟୋଫୋ ସ୍କୁଆର୍ ଭେପ୍ 6000 ର ଅପସାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ରିଚାର୍ଜ 18650 ବ୍ୟାଟେରୀ ରଖିବା କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ 6000 ପଫ୍ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇ-ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବାକି ଅଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରି |ଆମର R&D ଦଳ ଇ-ତରଳ କ୍ଷମତା ଗଣନା କରିଛନ୍ତି |ୱୋଟୋଫୋ ସ୍କୁରେ 6000ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦ ରହିଥାଏ |

  ଯଦି ତୁମେ ଆମର ଆଇଟମ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରହୀ, ଆଶା କର ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ଛାଡି ପାରିବ, ଯେପରିକି sd ଇ-ମେଲ୍, ୱେଚ୍, ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାହା ଦ୍ I ାରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ |ମିସ୍ ଜାଡେ |)