main_banner

RandM Dazzle 7500puffs |

 • RandM Dazzle 7500puffs ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ କ୍ଷମତା ବାଷ୍ପୀକରଣ GRB |

  RandM Dazzle 7500puffs ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଲ୍ୟୁମ କ୍ଷମତା ବାଷ୍ପୀକରଣ GRB |

  କିପରି ଅର୍ଡର କରିବେ:
  1. ଦୟାକରି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ମଡେଲ୍ ଏବଂ ପରିମାଣ କୁହନ୍ତୁ - ସର୍ବଶେଷ କୋଟେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |
  2. ଅର୍ଡର ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ - ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ;ପ୍ରୋଫର୍ମ ଇନଭଏସ୍ (PI) ପଠାଯିବ |
  3. ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ - ଦେୟ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ ଆସାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ |

  ଯଦି ତୁମେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରହୀ, ଆଶା କର ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସୂଚନା ଛାଡି ପାରିବ, ଯେପରିକି ଇ-ମେଲ୍, ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ, ୱେଚ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ |(ମିସ୍ ଜାଡେ |)